Инкотермс

Какво е Incoterms и какво регламентират?

INCOTERMS (съкратено от International Commercial Terms) сe издават от Международната Търговска Камара (ICC) в Париж и регламентират

 • Разпределението на транспортните ангажименти между изпращача и купувача;
 • Разпределението на рисковете от повреда или загуба на товара между изпращача и купувача;
 • Разпределението на ангажиментите между изпращача и купувача относно натоварването и разтоварването на стоката на и от превозното средство;
 • Разпределението на ангажиментите между изпращача и купувача относно митническото оформяне на стоката;
 • Разпределението на ангажиментите между изпращача и купувача за застраховката по време на превоза;

Kакво не регламентират INCOTERMS?

 • Прехвърлянето на собствеността
 • Разплащането
 • Приложимото право
 • Изключването и ограничаването на отговорността на страните
 • Санкциите за неизпълнение на задълженията

Характерен за тях е принципът на 4-те стълба:

 • Доставка – в кой момент и на кое място от продавача
 • Документи – кой какви документи да предостави
 • Рискове – кой понася риска от погиване
 • Разходи – кой какво плаща

Важно е още да се знае, че:

 • INCOTERMS не са задължителна правна норма
 • Прилагането им следва да се договори между страните
 • Поради точната правна рамка са неразделна част от външно-търговските договори
 • INCOTERMS 2010 в сила от 01.01.2011, а следващата им редакция се планира за 2021г

Кои са видовете условия на доставка?

Incoterms 2010

 • EXW / EX Works = франко завода. При тези условия, задълженията на продавача са минимални, а на купувача максимални. Продавачът предоставя готовата стокa в неговите помещения (завод, фабрика, склад ), а купувачът е отговорен за товаренето на датата, договорена с клиента. Купувачът заплаща всички разходи за транспорт и също носи всички рисковете за транспортиране на стоките до крайната им дестинация.
 • FCA / Free Carrier = франко превозвача.  Продавачът доставя стокитe, освободени за износ до превозвача одобрен от купувача (уговореното място), на определено място. Тази франкоровка се използва за вички видове транспорт.
 • FAS / Free Alongside Ship = франко протежение на кораба. Продавачът е длъжен да предостави стоките на кораба в уговореното пристанище. Продавачът е длъжен да освободи стоките за износ. Този вид франкировка е подходящ само за морския транспорт.
 • FOB / Free On Board = франко борд. Тук продавачът поема разноските по застраховането, превоза на стоката до отправното пристанище/летище, където трябва да натовари стоката на борда на превозното средство и да плати разноските във връзка с износа по освобождаването на стоката за износ. Останалите разноски до местоназначението в държавата на купувача се поемат от самия него.
 • CFR / Cost and Freight = стойност и навло. Според тези условия, продавачът поема всички разходи във връзка с доставката на стоката до отправното пристанище/летище, включително тези по натоварването. Разноските по освобождаване стоката за износ, както и превозната цена до пристанището/летище се поемат от купувача, същевременно продавачът е длъжен да уведоми купувача за времето и мястото за пристигане на стоката.
 • CIF / Cost, Insurance and Freight = стойност, застраховка и навло. Стойност, застраховка и цена до определеното пристанище/летище по местоназначение – условията за доставка по тази клауза са аналогични на тези по предходната (CFR). Единствената разлика е, че тук продавачът трябва да плати застраховката, но да застрахова риска на купувача.
 • CPT / Carriage Paid To = превоз, платен. Според тази клауза продавачът поема разноските по освобождаването на стоката за износ и нейния превоз до местоназначението, а всички останали разноски се поемат от купувача.
 • CIP / Carriage and Insurance Paid То = превоз и застраховка, платени до (уговорено местоназначение). Подобна на предходната (CPT), но тук продавачът поема и разноските по застраховката.
 • DAP / Delivered at Place = доставка на място. Задължението на продавача завършва, когато той е представил стоките на разположение на купувача в уговореното за това място на получаване, получили разрешение за износ, но не-освободени от митницата по внос. Продавачът и купувачът трябва да се споразумеят коя страна ще бъде отговорна за разтоварването. Купувачът е отговорен за вносното оформяне на стоките.
 • DAT / Delivered at Terminal = доставено на терминал. Стоката доставена и разтоварена на уговорения терминал в местоназначението – според тази клауза всички разноски по доставката, а и рискове до уговорения в договора терминал, включително по разтоварването на стоката се поемат от продавача, след което купувачът е длъжен единствено да вдигне стоката от терминала и да оформи документите по вноса, включително плащането на вносни такси и мита.
 • DDP / Delivered Duty Paid = доставено, мито платено. Стоката доставена с платено мито- продавачът поема абсолютно всички разноски по доставката, включително и плащането на импортните такси. Единственото задължение на купувача е да получи стоката, тоест да разтовари и да освободи превозните средства.

Как бързо да определим условията на доставка?

Оставаме на Ваше разположение за съвет, консултация, оферта относно вашите логистични нужди, както и да организираме доставките ви по суша, въздух и море. Можете да се свържете по всяко време с нас на следните контакти:

и-мейл: stylelogistic@abv.bg или на телефон: +359 877111773.